Klauzula informacyjna

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) jest GRZEGORZ JĘDRYCH MATERIALIS z siedzibą we Wrocławiu (51-416) przy ul. Kwidzyńska 4E (dalej: „Materialis”), NIP: 7162591590, REGON: 021174206. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@materialis.pl lub telefonicznie pod numerem +48 71 307 30 94 lub +48 503 019 187 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Cel i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 1. wymiany korespondencji celem obsługi zapytania dokonanego drogą telefoniczną, e-mailową bądź za pośrednictwem udostępnionego formularza na stronie www.materialis.pl/ibelts_kontakt.php (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 2. przedstawienia oferty produktu, a także dalszego zawarcia, wykonania oraz rozliczenia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. archiwalnym (dowodowym) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. rachunkowym (księgowym), w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości polegającym na konieczności przechowywania dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. kontaktu celem prowadzenia działań marketingowych (marketing bezpośredni) i sprzedażowych, określonymi kanałami komunikacji (email, telefon, strona internetowa: www.materialis.pl);

3. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć pisemny wniosek.

4. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 1. dla celów wykonania czynności wynikających z wymiany korespondencji;
 2. dla celów wykonania zawartej umowy przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny;
 3. dla celów rachunkowych przez okres konieczny dla przechowywania dowodów księgowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
 4. a także przez czas jaki wynika z wymogów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Odbiorcy danych.

Dane mogą być przekazane:

 1. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym podmiotom;
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi (podmiotom przetwarzającym dane) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym oraz kontrahentom lub dostawcom;
 3. nabywcom wierzytelności.

6. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy);
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Informacja o dobrowolności podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów zawartych w punkcie 2.

8. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Information Clause

1. Personal data Controller.

The controller of personal data within the meaning of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (hereinafter: the “GDPR”) is GRZEGORZ JĘDRYCH MATERIALIS with its registered office in Wrocław (51-416), ul. Kwidzyńska 4E (hereinafter: “Materialis”), VAT EU (Tax Identification No.) PL7162591590, REGON (Statistical Identification No.) 021174206. You can contact the Controller by e-mail: biuro@materialis.pl; by telephone: +48 71 307 30 94 or +48 503 019 187; or in writing, to the address of the Controller's registered office.

2. Purpose of and grounds for processing.

The Controller will process personal data for the following purposes:

 1. exchanging correspondence in order to handle an inquiry submitted by telephone, e-mail or using the contact form available at www.materialis.pl/ibelts_kontakt.php (Article 6 (1) (b) of the GDPR);
 2. presenting a product offer and entering into, performing and settling a contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR);
 3. establishing, exercising or defending claims that fulfil the legitimate interest of the Controller (Article 6 (1) (f) of the GDPR);
 4. for archiving (evidential) purposes that fulfil the legitimate interest of the Controller to secure information in case of a legal need to prove facts (Article 6 (1) (f) of the GDPR);
 5. for accounting (bookkeeping) purposes, in relation to the obligation under the Accounting Act of 29 September 1994, i.e. the obligation to store accounting evidence (Article 6 (1) (c) of the GDPR);
 6. contacting you in order to carry out marketing (direct marketing) and sales activities using certain means of communication (e-mail, telephone, website: www.materialis.pl);

3. The right to object.

To the extent that your personal data is processed on the basis of a legitimate interest of the Controller, your have the right to object to the processing of your personal data. The Controller will cease to process such data unless the Controller is able to prove that it has significant legitimate grounds for processing that override your interests, rights and freedoms, or the Controller needs the data to establish, exercise or defend claims; in order to exercise the right to object, please contact the Controller and submit a written request.

4. Data retention period.

The Controller will store personal data:

 1. in order to perform actions arising from the exchange of correspondence;
 2. in order to perform a concluded contract, throughout the period of the contract, and upon its expiration – for the period of exercising claims and until the end of the period of limitation of such claims pursuant to the provisions of the Act of 23 April 1964 – Civil Code;
 3. for accounting purposes – throughout the necessary period of storing accounting evidence pursuant to the Accounting Act of 29 September 1994;
 4. nd for the period required under the generally applicable law.

5. Data recipients.

The data may be shared with:

 1. authorities specified in the provisions of law, e.g. Tax Office, Social Insurance Institution (ZUS) or other entities;
 2. entities that provide services to the Controller (data processors), e .g. accounting, legal and IT companies, and counterparties or suppliers;
 3. purchasers of debts.

6. Rights of data subjects.

Under the GDPR, you have the following rights:

 1. the right to access your data and receive a copy of your data,
 2. the right to rectify (correct) your data;
 3. the right to erase your data, restrict their processing or object to the processing of data (subject to refusal to erase the data due to a legal obligation imposed on us);
 4. the right to data portability;
 5. the right to file a complaint with the supervisory authority.

7. Voluntary provision of data.

The provision of data is voluntary; however, it is necessary for the purposes specified in Sect. 2.

8. Consent and withdrawal of consent.

You may withdraw your consent to the processing of personal data at any time. However, the withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.